Şirketlerin kurumsal önceliklerinin ve kamu politikalarının altında fikirler ve değerler yatar. Bir çok durumda iş hedeflerinin gerçekleşmesi bunların karar vericiler ve diğer sosyal paydaşlar tarafından ne ölçüde kabullenildiğine bağlıdır.

Şirketlerin kurumsal öncelikleri genellikle özel çıkarlarla kamu hassasiyetlerinin çakıştığı, bazen de karşı karşıya kaldığı dar alanlarda gezinir. Bu nedenle, kurumsal önceliklerin altında yatan fikirlerin ve değerlerin mümkün olan her fırsatta ve anlaşılır mesajlar şeklinde ilgili sosyal paydaşlara ulaştırılması gerekir. Kamuoyunda yaratılan etki, pozitif algılamalar ve güven duygusu, sonuç alınmasında en önemli rolü oynar.

Bir politika ya da projeyi hayata geçirmeye çalışan kuruluş, o konudaki karar verme sürecinde etkili olan grupların gündeminin belirlenmesini rakiplerine bırakamaz.  Bu gündem üzerinde etkili olmak, kendi mesajlarını hedef gruplara en etkili ve net bir şekilde ulaştırmak zorundadırlar. Bütün bunlar uzman bir iletişim kuruluşunun katkılarını gerekli kılar.

Tribeca İletişim Danışmanlık,  kurumsal müşterisinin sektörünü ilgilendiren konuları ve eğilimleri bilen, olası gelişmeleri ve fırsatları değerlendirebilecek bilgi birikimine sahip stratejik bir iş ortağıdır.

Ortak akıl üreten bir ortamda, uzlaşma ve karşılıklı olarak doğru bilgilendirme, dürüst olma temelinde, kurumsal önceliklerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayacak iletişim politikalarını hazırlar ve uygular.

Kamu ilişkileri yönetimiyle ilgili bütün alanlarda gerekli uzmanlığa sahiptir.
Supporting commercial transactions (privatization) [Stratejik iş kararlarına destek / Özelleştirme danışmanlığı]

Stratejik iş kararları şirketlerin geleceğini ve yöneticilerin kariyerlerini etkileyen kararlardır. Şirketin boyutları büyüdükçe bu kararların kamuoyundaki yansıması ve yarattığı ilgi de büyür.

Büyük bir kuruluşun yeni bir sektöre girmeyi düşünmesi, bir başka şirketi satın alma girişimi, özelleştirilmek istenen bir devlet kuruluşunu satın almaya talip olması veya halka açılmaya karar vermesi toplumdaki pek çok kesimin ilgi alanına girer. Böyle durumlarda bu kesimlerle ve farklı sosyal paydaşlarla ilişkilerin dikkatli yönetilmesi, doğru hedeflere doğru mesajlar verilmesi  gerekir. Ekonomik olduğu kadar sosyal ve siyasi dinamiklerin de iyi değerlendirilmesi büyük önem kazanır.

Bu tür süreçler büyük şirketlerin yıllarca emek vererek kazandıkları itibarın ve marka değerlerinin bir anda ağır darbeler yemesine neden olabilecek tehlikeli mayınlarla  doludur. Böylesine zor bir yolda yürürken ortaya çıkabilecek her türlü soruna karşı, yerinde iletişim plan ve aksiyonlarını derhal devreye sokabilmek  şirket için önemli bir kazanç oluşturur.

Tribeca İletişim Danışmanlık bu uzmanlığa sahiptir. Biz alınan stratejik kararın iletişim ve risk yönetimini üstleniriz. Böylece müşterilerimiz asıl ilgilenmeleri gereken alanları olan, kararın ekonomik ve ticari boyutlarına daha rahat bir şekilde yoğunlaşabilirler.

Monitoring public policy & legislation [Kamu politikaları ve uygulamaları danışmanlığı]

Kamu politikaları ve çıkartılan yeni yasalar bazen ekonomik faaliyetlerde bulunan kuruluşların işlerini aksatabilir. Böyle durumlarda şirket politikalarının yeniden belirlenmesi, aynı sıkıntıları yaşayan diğer şirketlerle ortak bir girişim başlatılması ve/veya karar vericilere yönelik iletişim çalışmaları yapılması gerekebilir.

Benimsenecek stratejiyle ilgili kararın temelinde bilgi vardır. Bu kararı, konu medyaya yansıyıp kamuoyunun gündemine oturmadan önce almak ve iletişim yönetimini önceden planlamak gerekir.

Tribeca İletişim Danışmanlık kamu politika ve uygulamalarını izleyen, bunların etkilerini analiz edebilen ve olası sonuçlarını değerlendirebilen uzman kadrolarla çalışmaktadır. Müşterilerimizi, kamu politikalarındaki değişikliklerin kendilerini nasıl etkileyebileceği konusunda bilgilendirir ve gerekli uyarılarda bulunuruz.

Building communities of interest [Lobi faaliyetleri]

Bir projenin veya önerinin hayata geçirilebilmesi için, o proje veya önerinin lehine konuşacak, onu destekleyecek “dostlar” gerekir. Projenin hayata geçirilmesi ve sonuçlandırılması süreci boyunca kalıcı olacak koalisyon ve güç birlikleri oluşturmak ancak uzun vadeli ve disiplinli bir çalışmayla mümkün olabilir.  Kalıcı koalisyonlar güven uyandırırlar ve karar vericiler üzerinde etkili olabilirler.

Bu süreç içinde doğru iletişim mesajlarının Hükümet’e, piyasa ve sektör düzenleyici devlet kurumlarına, tüketicilere ve kamuoyuna verilmesi gerekir. Bu mesajların mümkün olabilen en etkili araçlarla hedeflerine ulaştırılması büyük önem taşır.

Tribeca İletişim Danışmanlık lobi çalışmalarında  şirket içi uzmanlığa, karar vericiler nezdinde etkili çalışmalar yapabilecek üçüncü şahısların uzmanlığını da ekler ve sonuç alıcı kampanyalar yürütür.
Toplum ilişkileri

Yerel toplulukların ve çeşitli baskı gruplarının günümüzde gerek şirketlerin, gerekse de hükümetlerin plan ve faaliyetlerinde giderek artan bir etkileri bulunuyor. Ulusal veya yerel düzeydeki güç merkezleriyle sinerji yaratmak, varsa kaygılarını gidermek ve bir uzlaşma perspektifi içinde ortak akıl oluşturmak, bir kurumun büyümesi ve başarısı açısından hayati öneme sahiptir.

Bir yatırımı ya da projeyi hayata geçirirken, o girişimin temelinde yer alan fikir ve yaklaşımların kamuoyu ve diğer sosyal-mesleki gruplar tarafından nasıl algılandığı, verilen mesajların doğru anlaşılıp anlaşılmadığı çok önemlidir. Yürütülen iletişim faaliyetlerinin niteliği iş hedeflerinin başarıya ulaşması veya başarısız olması arasındaki fark anlamına gelebilir.

Bu süreçte benzer düşünce ve yaklaşımlara sahip grupları ve sosyal paydaşları tespit ederek onlarla ittifaklar oluşturmak, karşı çıkan grup ve kişileri bilgilendirmek, iletişim hedeflerinden dışlamamak gerekir.

Tribeca İletişim Danışmanlık bu iletişim çalışmalarını mümkün olan en geniş uzmanlık yelpazesiyle birlikte yürütür. Araştırma sonuçlarına dayalı, kritik öneme sahip mesajlar en etkili olabilecekleri mecralar aracılığıyla hedeflerine ulaştırılır.