Vizyonumuz

Tribeca İletişim Danışmanlık’ın vizyonu ‘bilgi yönetimine odaklı bir stratejik iletişim danışmanlığı şirketi olmaktır.’

Avrupa Birliği Komisyonu, e-öğrenme konulu bir raporunda bilgi yönetimi kavramını çok özlü bir biçimde ifade ediyor: ‘Bilgi yönetimi, bilgi teknolojilerinin veri işleme becerileri ile insanın yaratıcı ve yenilikçi yeteneklerinin sinerjik bir bileşimini sağlayacak organizasyonel süreçler bütünüdür.’

Günümüzde bilgi kuruluşlar için rekabet üstünlüğü elde etmenin en önemli unsuru haline gelmiş durumdadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri, ürün ve hizmetlerin üretiminin, bunların en verimli biçimde pazarlanması ve sunumunun giderek daha fazla bilgi’ye dayalı olmasıdır. Dolayısıyla ‘bilgi’ye egemen olmayan, üretim, dağıtım, pazarlama ve satış sürecine de egemen olamıyor.

Ancak ‘bilgi’nin artan öneminin bir diğer temel nedeni doğrudan doğruya iletişim ile olan bağlantısıdır. İletişim bugün hayatımızda dün olduğundan çok daha fazla yer tutan önemli bir olgu haline gelmiş bulunuyor. Bu yalnızca “iletişim” içinde olduğumuz kişi ve mecra sayısındaki artıştan ya da iletişime konu olan içeriğin (bilginin) hacminde meydana gelen büyümeden kaynaklanmıyor. Bireyler birbirleri ile her geçen gün daha fazla “online” hale gelmekte, bu tarz karşılıklı etkileşim mevcut ilişki formlarını dönüşüme uğratmakta, niteliksel olarak iletişimin mahiyeti ve sonuçları değişmektedir.

Bu durum bireyler için olduğu kadar kurumlar için de geçerlidir. İletişim bilgiyi katma değer sıralamasında birinci sıraya oturtuyor, bireyleri olduğu kadar kurumları da içinde bulundukları sosyal ortama daha bağımlı hale getiriyor. Bilgi ve iletişim ikilisi bilfiil satıcı müşteri ilişkilerini radikal bir biçimde dönüştürüyor.

Bu yeni dünyada müşteri artık kendisine sunulanı alıp almamak noktasında duran edilgen bir kimlik olmaktan çıkıp, bilen, bilmek için ilişki kuran, kendi isteklerine uygun olarak üretilen ürünü ve/veya hizmeti satın alıp almama noktasında insiyatif sahibi etkin bir kimlik haline geliyor. Bu bakımdan, iletişimi yönetmek artan bir biçimde algılamaları yönetmekten de ziyade artık bilgiyi ve bu bilgi alışveriş sürecinde ilişkileri yönetmek anlamına geliyor.

İşte Tribeca İletişim Danışmanlık’ın da “yarından bugüne” vizyoner bakışı bu çerçeve içerisinde ortaya çıkıyor. Tribeca İletişim Danışmanlık olarak, kendi iş süreçlerimize bilgi yönetiminin temel prensip ve uygulamalarını azami ölçüde entegre ederek, müşterimiz olan kurum ve kuruluşlara onların hedef grup ve sosyal paydaşlarına ilişkin olarak ihtiyaç duydukları algılama, bilgi ve ilişki yönetimi desteği konusunda danışmanlık ve operasyonel PR hizmetleri vermeyi hedefliyoruz.

Misyonumuz

Tribeca İletişim Danışmanlık’ın basit bir misyonu vardır: İşini iyi yapmak, bunu yaparken müşterilerinin işine ölçülebilir, elle tutulabilir katkıda bulunmak ve bir iş ailesi olarak olabildiğince adil biçimde elde ettiği geliri çalışanları ile paylaşabilmek.

Kurum felsefemiz

Tribeca İletişim Danışmanlık öncelikle Kuzguncuk’ludur…

Kuzguncuk tanımayanlar için her bakımdan ilginç bir yerdir. Böyle olmasına coğrafi konumunun da büyük katkısı olmuştur. Bir bakıma Boğaziçi’nin Anadolu yakasının kendi halinde, bir dere yatağına hapsolmuş küçük bir köyüdür. Toplam nüfusu 3-5 bin kişiyi geçmez, herkes herkesi tanır, o kadar köydür ki, İcadiye Caddesi’nin orta yerindeki ilan tahtasına asılan ölüm ilanları hep şu standart giriş ile başlar: ‘Köyümüz esnafından, saracından…’ Ama öte yandan, ressam, mimar ve bilumum entelektüel meslek sahiplerinin kendi kuralları ile, genci ve yaşlısının özgürce yaşamlarını sürdürdükleri bir semttir. Kimse kimseye küçük atışmaların ötesinde karışmaz. Kuzguncuk hoşgörünün, özgürlüğün ve kendin gibi, bildiğin gibi olmanın bol olduğu bir semttir.

Tribeca İletişim Danışmanlık için, burada doğup, burada emekleyip, burada ilk defa ayağını yere sağlam basmış olmasının ötesinde, Kuzguncuk her zaman için bilinçli bir tercihin adı olmuştur. Çünkü aslında Tribeca İletişim Danışmanlık’ın kurucuları, her zaman şuna inanagelmişlerdir: Eğer yaşam farklı ödünç almaların özgün bir karışımı ise, sonuçta Tribeca İletişim Danışmanlık’ın da varoluşundaki yerel ve evrensel olan arasında doğru bir terkip oluşturup bunun üzerinde yürümesi gerekiyor. Tribeca İletişim Danışmanlık Kuzguncuk’ludur;

  • Zengin bir tarihsel doku ve kültürel çeşitliliğin bireylerin de, kurumların da kimliğini zenginleştirdiğine,
  • Yaşam alanlarının geçmişine ve çevreye saygının, özsaygının da önkoşulu olduğuna,
  • Yaratıcılığın, özgür düşünceden ve zengin bir birikimden beslendiğine,
  • Getirisi en yüksek yatırımın bilgi olduğuna, en büyük maliyet kaleminin verimsizlik olduğuna, bilgi paylaşımının ise en verimli üretim olduğuna,
  • Gelişmenin yolunun, “bir örnek olmaktan”değil, farklılıktan geçtiğine, farklılıkların zenginlik olduğuna,
  • Hiçbir kazancın, ahlaki değerlerin yerini tutamayacağına, ahlaki değerler temelinde bir arada yaşamanın ve bir arada çalışmanın en büyük üretici güç olduğuna,
  • Şeffaf, katılımcı, paylaşımcı yönetimin en bereketli sermaye olduğuna inanır.